Specjalizacja

Spory sądowe, mediacje i arbitraż

Spory sądowe, mediacje i arbitraż

Spory sądowe, jako nieuchronna konsekwencja prowadzenia działalności gospodarczej, od samego początku istnienia Kancelarii stanowi jeden z najistotniejszych obszarów naszej praktyki. Dzięki wieloletniej współpracy z biznesem, wiemy jak wysokie koszty finansowe i wizerunkowe potrafią generować tego typu sprawy. Dlatego też, nasza Kancelaria udziela Klientom kompleksowego wsparcia, zarówno na salach sądowych, jak i reprezentację przed organami administracji publicznej oraz doradztwo w zarządzaniu przebiegiem sporu na etapie przedsądowym. Wierzymy, że wiele spraw da się załatwić polubownie, bez konieczności angażowania instytucji państwowych. Dlatego też, w naszej pracy stawiamy na alternatywne formy rozwiązywania sporów, korzystając z szerokiego wachlarza narzędzi ADR (alternative dispute resolution). Wspieramy naszych Klientów w toku negocjacji zarówno z kontrahentami, jak i organami administracyjnymi i podatkowymi. Gdy zaś sporu nie da się uniknąć, reprezentujemy naszych Klientów przed sądami powszechnymi, administracyjnymi oraz organami i instytucjami administracji publicznej i samorządowej. Nasi pracownicy i współpracownicy dysponują wieloletnim doświadczeniem w występowaniu przed Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz sądami i trybunałami europejskimi.

Czym się zajmujemy?

W ramach specjalizacji sporów sądowych, mediacji i arbitrażu oferujemy klientom biznesowym i instytucjonalnym prowadzenie sporów z zakresu:

 • prawa spółek (spory korporacyjne), co m.in. obejmuje roszczenia z tytułu odpowiedzialności korporacyjnej i majątkowej członków zarządu, roszczenia ze sporów pomiędzy wspólnikami oraz zaskarżanie uchwał;
 • prawa kontraktów, obejmujących m.in. odpowiedzialność kontraktową wynikającą ze wszelkiego rodzaju umów, a także roszczenia z rękojmi, gwarancji, kar umownych, gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych oraz weksli;
 • prawa budowlanego, gdzie występujemy w sprawach roszczeń z tytułu odpowiedzialności kontraktowej, rękojmi lub gwarancji oraz roszczeń wynikających z relacji pomiędzy stronami procesu budowlanego, a także sporach administracyjnych powstających w toku inwestycji;
 • prawa pracy, dotyczących odwołań od stosunku pracy, sprawy o mobbing oraz spory zbiorowe;
 • prawo odszkodowawcze, obejmujących odpowiedzialność kontraktową i deliktową powstałą w toku współpracy pomiędzy instytucjami i przedsiębiorcami, w tym zakresie zajmujemy się także reprezentacją podmiotów zajmujących się dochodzeniem roszczeń ubezpieczeniowych;
 • prawa własności intelektualnej, występując w sprawach o ochronę praw autorskich, znaków towarowych, sporów licencyjnych oraz występując w sprawach o ochronę dóbr osobistych;
 • prawa nieruchomości, co obejmuje m.in. roszczenia z zakresu prawa rzeczowego (użytkowanie, służebność, w tym służebność przesyłu, hipoteka), jak i roszczenia z tytułu ksiąg wieczystych oraz obrotu nieruchomościami, także nieruchomościami rolnymi;
 • prawa ochrony konkurencji i konsumentów, gdzie występujemy przed instytucjami państwowymi (UOKiK), dochodzimy roszczeń z zakresu klauzul abuzywnych oraz reprezentujemy w sprawach czynów nieuczciwej konkurencji.

Jak możemy pomóc?

Oferta kancelarii obejmuje kompleksową obsługę sporu na każdym jego etapie. Stawiamy przede wszystkim na zrozumienie sprawy naszych Klientów i skrupulatną ocenę szerokiego spektrum ryzyk, tak by zaproponowana strategia w maksymalny sposób realizowała interesy naszych zleceniodawców. W ramach praktyki w zakresie sporów oferujemy:

 1. wsparcie na etapie przedsądowym, gdzie staramy się ocenić potencjalne ryzyka oraz opracowujemy strategię prowadzenia sporu, rekomendując polubowne jego zakończenie lub skierowanie sprawy bezpośrednio do sądu;
  1. doradzamy lub reprezentujemy naszych Klientów na etapie negocjacji, wypracowujemy projekty porozumień, realizując obraną strategię;
  2. gdy widzimy szansę na szybkie zażegnanie sporu, inicjujemy rozpoczęcie mediacji lub skierowanie sprawy do niezależnego sądu arbitrażowego;
  3. stale dokonujemy oceny ryzyka i dbamy o dynamikę sporu, zarządzając jego eskalacją;
 2. reprezentacja na każdym etapie postępowania sądowego lub administracyjnego, w tym w toku arbitrażu krajowego i międzynarodowego;
  1. przygotowujemy w imieniu naszych Klientów wszelkiego rodzaju pisma procesowe, zarówno te inicjujące postępowanie, jak i te sporządzane w trakcie sporu sądowego;
  2. wspieramy klientów, wyjaśniając i prowadząc ich przez kolejne stadia procesu w sposób optymalny wpływając na jego przebieg;
  3. nie tracimy z pola możliwości polubownego zakończenia sporu, minimalizując koszty i skracając czas postępowania.

Nasi prawnicy aktywnie występują przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, Sądem Najwyższym, Naczelnym Sadem Administracyjnym oraz Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a także instytucjami i organami administracji rządowej i samorządowej.

Nasi specjaliści:

Marcin Buśko

Marcin Buśko

Adwokat, Partner
Adriana Sobierajska-Sokolnicka

Adriana Sobierajska-Sokolnicka

Radca Prawny, Partner
Joanna Mikucka

Joanna Mikucka

Radca Prawny