Specjalizacja

Prawo imigracyjne

Prawo imigracyjne

Szeroka i wieloaspektowa współpraca Kancelarii z podmiotami zagranicznymi sprawia, że sprawy z zakresu prawa imigracyjnego są istotną częścią naszej działalności. Pragnąc zapewnić naszym Klientom biznesowym kompleksowe wsparcie na terytorium Polski oferujemy pomoc w zakresie legalizacji pobytu oraz imigracji pracowników. Minimalizujemy stres i formalności, zapewniając przedsiębiorcą możliwie maksymalną swobodę w przepływie pracowników każdego szczebla.

Czym się zajmujemy?

W ramach zespołu Kancelarii stale działają prawnicy specjalizujący się wyłącznie w zakresie legalizacji pobytu oraz sprawach imigracji pracowniczej. Wspieramy zarówno klientów indywidualnych, jak i biznesowych, przeprowadzając pracowników oraz ich rodziny przez wszystkie formalności związane z pobytem w Polsce oraz na terytorium Unii Europejskiej. Rozwiązujemy problemy imigracyjne, występując w imieniu naszych Klientów w przypadku sporów oraz pozbawienia praw pobytu. Dzięki funkcjonowania działu prawa imigracyjnego Kancelaria zapewnia wsparcie dużej liczbie podmiotów, obsługując kilkaset postępowań imigracyjnych każdego roku.

Zespół Kancelarii specjalizujący się w sprawach imigracyjnych oferuje pomoc pracodawcom oraz pracownikom-cudzoziemcom w uzyskaniu, w szczególności:

  • wszelkiego rodzaju zezwoleń na pracę dla pracowników każdego szczebla (typ A, B), w tym także dla pracowników delegowanych na terytorium Polski z zagranicy (typ C, D, E);
  • rejestrację oświadczenia pracodawcy o zamiarze powierzenia pracy obywatelom Ukrainy oraz zarejestrowanie zaproszenia do Polski;
  • wizy pracowniczej oraz innego rodzaju wiz;
  • jednolitego zezwolenia na pracę oraz na pobyt czasowy na terytorium Polski;
  • zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na zaistnienie różnych okoliczności, w tym także w celu prowadzenia przez cudzoziemców działalności gospodarczej w Polsce;
  • zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
  • obywatelstwa polskiego;
  • transkrypcji zagranicznych aktów stanu cywilnego na potrzeby postępowań imigracyjnych;
  • tłumaczenia przysięgłego wszelkiego rodzaju dokumentów.

W ramach specjalizacji prawa imigracyjnego udzielamy wsparcia na każdym etapie procesu, zapewniając pomoc w kontaktach z urzędami oraz, gdy jest to konieczne, występując w sprawach spornych przed sądami i organami administracji państwowej i samorządowej, w tym w sprawach karnych.

Nasi specjaliści:

Jarosław Ogrodnik

Jarosław Ogrodnik

Radca Prawny, Partner
Lucyna Greczyło-Szymańska

Lucyna Greczyło-Szymańska

Radca Prawny
Katarzyna Idziak

Katarzyna Idziak

Kierownik Sekretariatu