Specjalizacja

Klienci indywidualni

Klienci indywidualni

Kancelaria od początku swojego istnienia, prócz świadczenia kompleksowej obsługi przedsiębiorców krajowych i zagranicznych, świadczy usługi na rzecz klientów indywidualnych z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, karnego i administracyjnego. Obsługa osób fizycznych, to nie tylko wyzwanie, ale i satysfakcja płynąca z rozwiązywania często skomplikowanych i złożonych spraw majątkowych lub rodzinnych. Nasi prawnicy na co dzień udzielają porad prawnych, sporządzają projekty pism procesowych i reprezentują klientów indywidualnych na salach sądowych, zapewniając im fachową pomoc prawną w różnych aspektach ich życia. Nasza Kancelaria wspiera osoby fizyczne przy zakładaniu działalności gospodarczych, w relacjach pracowniczych, sporach konsumenckich, a także w zakresie prawa rzeczowego i spadkowego. Prowadzimy obronę w sprawach karnych i karnych-skarbowych, występując w sprawach o przestępstwa powszechne, jak i tzw. white collar crimes.

Czym się zajmujemy?

W ramach usług świadczonych na rzecz klientów indywidualnych udzielamy wsparcia i pomocy w następujących dziedzinach prawa:

 • prawo cywilne:
  1. przygotowujemy i opiniujemy wszelkiego rodzaju umowy, w tym umowy sprzedaży, umowy najmu lokali mieszkalnych, umowy dzierżawy (m.in. na potrzeby działalności rolnej, a także farm fotowoltaicznych), umowy przeniesienia majątkowych praw autorskich, i inne;
  2. doradzamy w sprawach dot. prawa rzeczowego, tj. użytkowania, służebności (w tym służebności przesyłu oraz drogi koniecznej), zastawu oraz hipoteki;
  3. doradzamy w sprawach spadkowych, w tym sprawach dotyczących sukcesji jednoosobowych działalności gospodarczych;
  4. reprezentujemy naszych Klientów w sprawach spornych, w tym dotyczących czynów niedozwolonych;
  5. reprezentujemy w sprawach o naruszenia dóbr osobistych, dochodząc odszkodowań i zadośćuczynień od sprawców;
 • prawo rodzinne:
  1. sprawy o rozwód (bez orzekania o winie lub z orzekaniem o winie)
  2. sprawy ze stosunków między rodzicami a dziećmi, w tym sprawy o alimenty, sprawy o kontakty, sprawy o przysposobienie, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa;
  3. sprawy o podział majątku wspólnego;
 • prawo karne:
  1. reprezentujemy oskarżonych i pokrzywdzonych w sprawach przestępstw powszechnych i white collar crimes na każdym etapie postępowania, w tym w toku postępowania przygotowawczego, sądowego przed sądem I i II instancji, a także w toku postepowania wykonawczego;
  2. przygotowujemy środki zaskarżenia (apelacje, zażalenia), zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa, wnioski o ściganie oraz prywatne akty oskarżenia;
  3. udzielamy wsparcia w toku przesłuchań, przeszukań oraz oględzin;
  4. przygotowujemy wnioski o warunkowe przedterminowe zwolnienie, przerwę i odroczenie wykonania kary;
 • prawo pracy:
  1. opiniujemy i przygotowujemy umowy o pracę, umowy zlecenie oraz umowy o dzieło, a także umowy zakazu konkurencji oraz zachowania poufności;
  2. dokonujemy analizy spraw pracowniczych związanych z nieuzasadnionym zwolnieniem z pracy, reprezentując pracowników w sporach z pracodawcami;
  3. dochodzimy odszkodowań za niesłuszne zwolnienie z pracy oraz odszkodowań za wypadek przy pracy;
  4. występujemy w sprawach o mobbing i dyskryminację;
 • inne: prawo administracyjne, spory konsumenckie, prawo przedsiębiorców.

Nasi specjaliści: